NO VA D’HUMOR: VA DE CATALANOFÒBIA

SALVADOR CARDÚS I ROS
El 23 de febrer del 1988, al pro­grama de Tele­visió Espa­nyola Viaje con noso­tros que conduïa Javier Gur­rut­xaga, els Joglars d’Albert Boa­de­lla hi van fer un gag –amb molta fel– en què es paro­di­ava el Barça, Jordi Pujol i la More­neta. Es pot veure a You­Tube. El pro­grama de Gur­rut­xaga era fet amb una lli­ber­tat d’expressió pro­fun­da­ment irre­ve­rent que ara seria difícil de repe­tir. Això sí: el pro­grama només es va eme­tre entre gener i maig d’aquell any…

Fa trenta-cinc anys, l’emissió d’aquell gag humorístic va aixe­car molta pol­se­guera a Cata­lu­nya. A més de les pro­tes­tes espe­ra­bles dels sec­tors més con­ser­va­dors, del PP de Fernández Díaz a l’arque­bis­bat de Bar­ce­lona –lla­vors encara regit pel car­de­nal Narcís Jubany–, les quei­xes també van arri­bar de part d’Esquerra Repu­bli­cana de Cata­lu­nya, quan n’era secre­tari gene­ral Joan Hor­talà. I aquest clima d’indig­nació va pro­pi­ciar que hom es demanés si els cata­lans no teníem sen­tit de l’humor.

De lla­vors ençà, el con­text social i polític, la repu­tació pública de l’Església catòlica, el pano­rama dels canals i els estils tele­vi­sius i, par­ti­cu­lar­ment, les expres­si­ons de l’humor, han can­viat molt. Però allò que no ha can­viat és la uti­lit­zació de l’humor per posar-lo al ser­vei dels com­bats polítics. El cas del gag amb la Verge del Rocío a l’Està pas­sant de fa un parell de set­ma­nes, ho ha tor­nat a posar en evidència. I entre el del Viaje con noso­tros i aquest dar­rer, en tota la resta d’oca­si­ons, s’ha repe­tit la mateixa lògica: l’humor fa política… i la política s’hi torna amb mal humor.

Per tant, una cosa són els ter­mes en què es pre­senta la polèmica pública i una altra cosa allò que real­ment pretén acon­se­guir. Vull dir que mal­grat que el debat sol anar sobre els límits de la lli­ber­tat d’expressió, sobre el bon o mal gust de l’humor o sobre si s’ha ferit la sen­si­bi­li­tat de deter­mi­nats col·lec­tius, que són qüesti­ons cer­ta­ment relle­vants, la fabri­cació de la polèmica té uns altres objec­tius. Així, men­tre es torna a par­lar de si els cata­lans o els anda­lu­sos tenen sen­tit de l’humor, de si s’han de posar límits a l’humor o de si es fereix la sen­si­bi­li­tat reli­gi­osa –hi cauen de qua­tre potes des dels bis­bes cata­lans fins al CAC–, la volun­tat dels qui infla­men la indig­nació és estric­ta­ment d’ordre polític.

I és que cal enten­dre la dimensió política de l’humor. Un paper espe­ci­al­ment relle­vant quan la política està en hores bai­xes i té poca cre­di­bi­li­tat. I és que ha arri­bat un punt en què l’humor polític és gai­rebé tota la infor­mació política que mereix atenció. Vegeu el cas del Polònia, que ja fa temps que és el prin­ci­pal cons­truc­tor de les imat­ges i els per­fils polítics que conei­xen la majo­ria de cata­lans, i que obvi­ant la seva dimensió còmica, es pre­nen per autèntics. Dels polítics, és clar, i de tota la resta de poders que gosa paro­diar.

A més, les crítiques que reben els pro­gra­mes d’humor –per­se­cu­ci­ons judi­ci­als inclo­ses– també són polítiques. Ho prova el seu opor­tu­nisme en períodes elec­to­rals, ho prova que les indig­na­ci­ons només hi són per part dels qui són objecte de la paròdia –la indig­nació és ter­ri­ble­ment inso­lidària– i ho prova l’ocul­tació que –de bona o mala fe– es fa del con­text gene­ral. Per exem­ple, i en referència al cas de la Verge del Rocío, es pot afir­mar que “només” els anda­lu­sos són objecte de burla i que TV3 “mai” no ho faria amb els símbols pro­pis, quan els cata­lans devem ser dels pobles més auto­pa­ro­di­ats, inclo­ent-hi, natu­ral­ment, la More­neta i la nos­tra tele­visió pública.

En aquest sen­tit, entrar a dis­cu­tir quins són els límits de la lli­ber­tat d’expressió o si un gag té poca o molta gràcia, no és que sigui inútil, és que emmas­cara el propòsit real de la indig­nació. Si es volgués par­lar dels límits de la lli­ber­tat d’expressió, el més interes­sant seria obser­var de què no es pot fer broma en l’actu­a­li­tat, quins són avui dia els col·lec­tius into­ca­bles i fins i tot qui­nes són les fron­te­res entre l’humor i allò que es qua­li­fica de delicte d’odi.

Tot i que en el cas del gag de Gur­rut­xaga i Els Joglars, o ara en el de la Verge de Rocío, podia sem­blar que el debat era sobre l’ofensa de sen­ti­ments reli­gi­o­sos, en rea­li­tat es trac­tava de seguir inflant la cata­la­nofòbia que tan útil és en períodes elec­to­rals. Així de sim­ple.

https://www.lrp.cat/opinio/article/2280846-no-va-d-humor-va-de-catalanofobia.html

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s